Hľadať v zobrazenom tovare
Rozšírené hľadanie
Používate prehliadač Internet Explorer 6, ktorý už nie je podporovaný
X
Internet Explorer 6 bol vydaný v roku 2001 a jeho posledná verzia vyšla v roku 2004. Prehliadač nepodporuje najnovšie štandardy a preto je možné, že sa Vám stránka nezobrazí správne. Používanie tohto prehliadača je aj z hľadiska Vašej bezpečnosti na internete nežiadúce.

Doporučujeme Vám nainštalovať si niektorý z moderných prehliadačov:
FirefoxFirefox Google ChromeGoogle Chrome Internet ExplorerInternet Explorer OperaOpera SafariSafari
Uvedenými odkazmi sa dostanete na stránku, kde si môžete stiahnuť daný prehliadač v najnovšej verzii.

Anketa

MALI BY SME ROZŠÍRIŤ SORTIMENT
Hlasovalo 0 ľudí

Novinky

Odoberať novinky

02.06.2016

Vážený zákazníci.
Z dôvodu prerábania nášho eshopu sú momentálne všetky produkty skryté.
Preto by sme Vás poprosili v prípade záujmu o svietidla, svetelné zdroje a ich príslušenstvo nás prosím telefonicky kontaktujte na 0904 307 883 alebo mailom na obchod@led-svetlo.sk

ĎakujemeProduktov: 0
Cena: 0.00 €


Pozrieť košík
Vážený zákazníci.
Z dôvodu prerábania nášho eshopu sú momentálne všetky produkty skryté.
Preto by sme Vás poprosili v prípade záujmu o svietidla, svetelné zdroje a ich príslušenstvo nás prosím telefonicky kontaktujte na 0904 307 883 alebo mailom na obchod@led-svetlo.sk

Ďakujeme


Upozornenie !!!

Z dôvodu prerábania eshopu a technických príčin si prosím Vás každú objednávku overte telefonicky alebo mailom na obchod@led-svetlo.sk
Tiež si prosím Vás každú objednávku skontrolujte aby spĺňala obchodné podmienky.
V prípadne nesplnenia obchodných podmienok, objednávka nebude akceptovaná.

Minimálny odber pre maloobchod je 20 € s DPH bez dopravy (dopravu si príjemca hradí sám pokiaľ hodnota objednávky nieje nad 150€ ).

Tovar pre vás pripravujeme na expedovanie približne do jedného týždňa od obdržania objednávky. Pokiaľ je tovar skladom expedujeme na druhý deň po obdržaní objednávky.

Pravádzkové hodiny e-shopu:

Každý pracovný deň: 8:00 - 15:30 (pondelok - piatok). Objednávky je možné zasielať non-stop, vybavené budú v pracovnom čase


 

Úhrady platieb na náš účet vykonávajte na základe zaslanej faktúry na váš mail, s uvedením variabilného symbolu - čísla faktúry!!

Tieto obchodné podmienky definujú obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim a stanovujú záväzné pravidlá pre činnosť týchto subjektov v súvislosti s predajom tovaru a poskytovaním služieb. Obchodné podmienky sú záväzné aj pre vzťahy z ďalších zmlúv, ktoré takto výslovne stanovia. Všetky záležitosti neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými ustanoveniami ďalších platných zákonov SR, ktoré sa na uvedenú činnosť vzťahujú. 

Predávajúci je oprávnený priebežne novelizovať Obchodné podmienky. Novelizované Obchodné podmienky vstupujú do platnosti ihneď po svojom zverejnení.

Peter Ondrejička- LuxStar
Zlatovská 27
911 05 Trenčín


IČO: 33175268
DIČ: 1020312645

Tel.:   +421 (0) 907455857
          +421 (0) 32 64 00 148
Fax.:  +421 (0) 32 64 00 148
email:  idesled-svetlo.sk
email:  obchodled-svetlo.sk

SLOVENSKÁ SPORITELŇA č.ú.:
417 30 405 / 0900


Firma Peter Ondrejička-Luxstar zapísaná v Živnostenskom registri Okresného súdu Trenčín 309-2230 , oddiel: č. ŽO – 2005/07747/2/3SP.

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva konkretizuje obchodný vzťah, definovaný obchodnými podmienkami. Každé potvrdenie prevzatia tovaru formou potvrdenia dodacieho listu, prepravného listu, faktúry, znamená potvrdenie jednotlivej konkrétnej kúpnej zmluvy uzavretej zadaním objednávky a to v zmysle týchto Obchodných podmienok.

Úhrada

Pod dátumom úhrady/platby sa rozumie dátum pripísania platby kupujúceho na účet predávajúceho, alebo prevzatie platby v hotovosti. Následne bude tovar expedovaný k zákazníkovi.

 

Objednávka

Tovar sa dá objednať:

- prostredníctvom www stránky predávajúceho www.led-svetlo.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť na objednávky vykonané z www strán špeciálne zľavy alebo ponúknuť produkty, ktoré sú v ostatných formách objednávky nedostupné.
- e-mailom na e-mailovej adrese predávajúceho podľa informácií uverejnených na www stranách predávajúceho alebo na adrese :
obchod@led-svetlo.sk

Objednávky takto vystavené musia obsahovať nasledujúce základné informácie

- kontaktnú osobu kupujúceho s uvedením adresy a telefonického kontaktu
- v prípade objednávky na firmu je nutné uviesť presný názov firmy podľa živnostenského listu, adresu a kontaktnú osobu, ktorá objednávku realizuje, IČO, DIČ, v prípade platcu DPH IčDPH, telefonický kontakt, e-mail
- objednaný tovar s kódmi tovaru a počtom kusov
- spôsob dodania a adresu dodania
- spôsob platby
V prípade telefonickej objednávky je nutné jednoznačne definovať všetky dôležité informácie (uvedené vyššie), aby sa zamedzilo akýmkoľvek nedorozumeniam pri realizácii objednávky.

Kompletná objednávka

Na základe požiadavky kupujúceho a splnenia hore uvedených podmienok je možné objednávku definovať ako kompletnú. V takom prípade sa tovar expeduje až po zabezpečení všetkých položiek objednávky v požadovanom množstve.

Overenie objednávky

Na základe riadnej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci overenie objednávky, v ktorom potvrdzuje kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi stranami za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, že výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov. Predávajúci na základe požiadaviek kupujúceho objednávku telefonicky potvrdí a následne spracuje. Záväzok predávajúceho voči kupujúcemu nastáva až okamihom potvrdenia objednávky.

Jedným z postupov definovaných v objednávke kupujúci objedná tovar u predávajúceho.

Spracovanie objednávky

Objednávky uložené do objednávkového systému predávajúceho do 15:30 hod. sú spracované v ten istý deň, objednávky prijaté neskôr sa spracovávajú nasledujúci pracovný deň.

Zrušenie objednávky

V prípade, že kupujúci je nútený zrušiť objednávku u predávajúceho, musí tak urobiť písomne, t.j. faxom, poštou alebo e-mailom. Predávajúci si vyhradzuje právo na penále až do výšky 25 % z finančného objemu objednávky v prípade, ak k zrušeniu dôjde neskôr než do konca pracovnej doby v deň objednania.

Ceny

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.
Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné...), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne m
eniť.


Doklady

Pokladničný doklad

(Peter Ondrejička-Luxstar nieje kamenná predajna preto):
Ako doklad o zaplatení slúži výpis z účtu, alebo potvrdenie o zaplatení vydané kuriérom UPS.

Dodací list

Predávajúci vystaví ku každej dodávke tovaru dodací list, ktorý zašle spolu s tovarom kupujúcemu. Na dodacom liste je uvedené množstvo tovaru, druh dodávaného tovaru, označenie tovaru a sériové číslo, ak sa v prípade danej položky registruje. Dodací list sa vždy zasiela spolu s tovarom. Pri osobnom odbere obdrží kupujúci dodací list osobne.

Faktúra

Na tovar, ktorý kupujúci objednal u predávajúceho sa vystavuje faktúra, ktorá obsahuje všetky zákonné náležitosti, referenciu na objednávku kupujúceho, spôsob dodania tovaru, platobné podmienky, položkový a ocenený súpis zakúpeného tovaru popr. služieb spolu s číselnými kódmi jednotlivých kusov pri každej položke. Môže byť vystavená aj v prípade, že si zákazník vyzdvihne tovar v sídle firmy.

Zálohová faktúra

Na tovar objednaný kupujúcim u predávajúceho na základe platby vopred sa vystavuje zálohová faktúra. Ak v čase objednávky nie je objednaný tovar alebo jeho časť na sklade, je zálohová faktúra na túto časť objednávky vystavená až po jeho prijatí predávajúcim. Úhrada zálohovej faktúry musí byť pripísaná na účet kupujúceho najneskôr tretí deň od dátumu vystavenia faktúry. V prípade nedodržania tejto lehoty je zrušená rezervácia tovaru a stornovaná zálohová faktúra.

Dobropis

- Dobropis na tovar – vystavuje sa kupujúcemu v prípade, ak došlo k chybnému dodaniu tovaru zo strany predávajúceho, alebo sa dodal závadný či nekompletný tovar.
- Finančný dobropis - vystavuje sa v prípade dodatočných zliav v rámci marketingových akcií vyhlásených predávajúcim a za predpokladu, že boli splnené požadované kritériá na dodatočnú zľavu.

Prevzatie tovaru

Spôsob prevzatia tovaru si zákazník určí pri objednávke.
Pri prevzatí tovaru v sídle firmy je zákazník povinný si objednaný tovar prevziať do 7 pracovných dní od vybavenia objednávky, v opačnom prípade bude objednávka stornovaná.

Telefonické informácie

Všetky informácie týkajúce sa tovaru, jeho cien, dostupnosti, dodacích lehôt, stavu reklamácií a ostatné informácie, ktoré sa týkajú vzájomného obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je možné získať u predávajúceho.

Info servis a informácie o stave objednávky

Stav vašej objenávky vidíte po prihlásení v pravom menu - tlačítko *môj účet*.
O pravidelné zasielanie určitého typu informácií má kupujúci možnosť požiadať po prihlásení v pravom menu - tlačítko *môj účet*.

Reklamné oznámenia kupujúcemu

Pri registrácii sa môžete zapísať ako odberateľ noviniek. Ak ste si pri registrácii vybrali zaškrtávacie políčko odoberať novinky tak je Peter Ondrejička - Luxstar oprávnená zasielať vám informácie o tovare, akciách a zmenách súvisiacich s internetovým obchodom www.led-svetlo.sk   na svoje náklady i reklamné oznámenia, a to i prostredníctvom elektronickej pošty.
Kupujúci môže zasielanie týchto informácií kedykoľvek odvolať priamo v Newsletter okne na úvodnej stránke. Napíšete svoju emailovú adresu, nižšie prekliknite "Odhlásiť", potom kliknite na šípky pre potvrdenie.

Dopyt – ponuka

V prípade rozsiahlejších dodávok je možné vypracovať individuálnu ponuku v maximálnej možnej miere splňujúcu požiadavky kupujúceho.

 

Dodanie tovaru

Dňom objednávky tovaru sa rozumie potvrdenie objednávky, ktoré prebehlo v pracovný deň do 15:30 hod, alebo nasledujúci pracovný deň, ak bola objednávka odoslaná po 15:30 hod. Objednávku potvrdzuje telefonicky predávajúci.

Dodávka prostredníctvom dopravcu / kuriéra (UPS) / (GEIS)

- V prípade, že tovar je skladom, bude tovar dodaný dopravcom / kuriérom nasledovne: do 15:30 hodiny druhého pracovného dňa po expedícii zo skladu predávajúceho na adresu dodania uvedenú kupujúcim na objednávke. Toto platí pre oblasť Trenčín a okolie. Pre ostatné oblasti Slovenska je tovar dodaný prostredníctvom dopravcu / kuriéra do 18:00 hodiny tretieho až štvrtého pracovného dňa.

Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal. V prípade poškodenia obalu tovar preberte od prepravcu a potvrďte mu doručenie zásielky, avšak okamžite po prebraní prezrite tovar a v prípade poškodenia tovaru to oznámte prepravcovi na tel. čísle 032/16 877(UPC)/18181(GEIS), prípadne firme Peter Ondrejička - Luxstar na tel.čísle +421 (0) 32 64 00 148, prípadne mailom obchod@led-svetlo.sk, info@led-svetlo.sk! V prípade poškodenia tovaru, ktoré bolo zjavné pri preberaní je nutné uviesť výhradu do prepravného listu. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku po podpise dodacieho listu, ktoré nebudú nahlásené do 24 hodín nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!

Osobné prevzatie v sídle firmy

Tovar je možné prevziať aj v sídle firmy.

Doprava tovaru je hradená následovne :

- Pri objednávke nad 150 €  zásielku hradí predávajúci.
- Pri objednávke do 149 € si predávajúci účtuje sumu (6,50,-€ do 5kg) na jednu zásielku v SR.
- Pri objednávke zo zahraničia, riešime platobné a dodacie podmienky individuálne v závislosti od miesta vášho pobytu a od veľkosti a hmotnosti objednaného tovaru. Túto informáciu vám vieme poskytnúť ešte pred samotnou objednávkou.
Za tovar zasielaný do ČR je možné zaplatiť aj na dobierku.

Vrátenie alebo výmena tovaru

Kupujúci má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním. Ak dodaný tovar nezodpovedá objednávke, kupujúci je oprávnený tovar zaslať späť nepoškodený a kompletný (v originálnom obale) vrátane dokladu o kúpe, záručného listu, príslušenstva, návodu a ostatných dokladov, ktoré boli priložené. Na vrátený tovar vystaví predávajúci dobropis do 7 pracovných dní od dátumu prijatia tovaru. Ak tovar nie je vrátený v lehote, ak je vrátený poškodený, vyhradzuje. si predávajúci právo neprijať takýto tovar, alebo si účtovať vzniknuté náklady a storno poplatok 10% z ceny vráteného tovaru.
Firma Peter Ondrejička - luxstar nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíka poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou.
V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru), neúčtuje sa poštovné a balné.

Spôsob platby

Spôsoby platby  si zákazník vyberá v objednávkovom formulári. Ak  si zákazník vyberie spôsob platby prevodom na účet, najskôr musí byť prijatá platba na náš účet a následne sa tovar zašle zákazníkovi.
Pri platbe prevodom na účet je poskytnutá zľava 1€. Pokiaľ zákazník uvedie v objednávkovom formulári tento typ platby a následne pri overovaní objednávky telefonicky zmení spôsob platby na dobierku, bude mu táto zľava o 1€ navýšená spätne.

Úhrada tovaru

- platba vopred sa vykonáva prostredníctvom bankového prevodu na základe Predfaktúry a týka sa zákazníkov, ktorí si zvolia tento spôsob platby. Na tovar je vystavená predfaktúra, ktorá je kupujúcemu zaslaná faxom / mailom do druhého pracovného dňa po potvrdení objednávky. Po pripísaní príslušnej čiastky na účet predávajúceho je tovar uvoľnený na dodanie. Úhrada predfaktúry musí byť pripísaná na účet predávajúceho najneskôr tretí deň od dátumu jej vystavenia. V prípade nedodržania tejto lehoty je zrušená rezervácia tovaru a stornovaná zálohová faktúra.
- Platba prevodom (predfaktúra/internetbanking) 6,50 € (pri platbe prevodom zľava 1€)
- UPS expres (Rýchle a spolahlivé doručenie) 10,50 €
- Geis Dobierka do 5kg (Rýchle a spolahlivé doručenie) 6,50 €
- Geis Dobierka nad 5kg (Rýchle a spolahlivé doručenie) 7.50 €
- Osobný odber (Platba prevodom - predfaktúra) 0,00 €

Reklamácie
Reklamovať je možné len tovar zakúpený priamo u predávajúceho.

 

Reklamácia

Typy reklamácií

- závady na tovare
- chybné dodávky
- vrátenie tovaru
- ostatné typy vrátenia tovaru

Žiadosť o reklamáciu

Žiadosť o reklamáciu je nutné zasielať emailom alebo poštovou formou. Predávajúci žiadosť posúdi a
- ak je žiadosť zadaná do 15:30, je spracovaná ten istý pracovný deň
- ak je žiadosť zadaná po 15:30, je spracovaná nasledujúci pracovný deň od podania žiadosti
- pri reklamácii chybne dodaného tovaru, sa reklamácia posúdi do 2 pracovných dní od podania žiadosti.

Odovzdanie reklamovaného tovaru

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne v sídle firmy kde tovar prevzal alebo odoslaním reklamovaného tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi poštou prípadne kuriérom na adresu predávajúceho.

Záručná lehota

Štandardná záruka na produkty predávané predávajúcim je 24 mesiacov pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar. Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať záručné lehoty garantované výrobcom.  Záručná lehota plynie od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom.
Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§620 ods.1 Občianskeho zákonníka].
Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami  výrobcu  v súlade s §429 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Reklamácia tovaru v záruke

Reklamácia tovaru v záruke sa v bežných prípadoch rieši opravou alebo výmenou. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne v sídle firmy kde tovar prevzal/zakúpil alebo odoslaním reklamovaného tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi poštou prípadne kuriérom na adresu predávajúceho. Opravený alebo vymenený tovar je zasielaný na náklady predávajúceho. V prípade, že oprava alebo výmena nie je možná, je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu dobropis vo výške nákupnej ceny výrobku, alebo výrobku, ktorý je plnohodnotnou náhradou reklamovaného výrobku. Vlastníkom reklamovaného tovaru je po vystavení dobropisu predávajúci. Lehota na vyriešenie reklamácie jedným z vyššie uvedených postupov je 30 kalendárnych dní od dátumu prijatia reklamácie predávajúcim.

Opravy tovaru po záruke

Po záručná reklamácia sa vybavuje za odplatu. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu nesie kupujúci. Kupujúci bude písomne informovaný o predpokladanej cene opravy, akceptáciou tejto ceny sa zaväzuje uhradiť faktúru za opravu tovaru až do výšky predpokladanej ceny. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť požiadavku na opravu tovaru po uplynutí záručnej lehoty.

Tieto Obchodné podmienky sú aktualizované od 21.2.2012. 

 

Ochrana osobných údajov

Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, ak je fyzickou osobou oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, dodaciu adresu vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, ak je právnickou osobou alebo živnostníkom oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, dodaciu adresu, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje vo všetkých svojich informačných systémoch, a to najmä údaje, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné na realizáciu objednávky kupujúceho.
Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Predávajúci je povinný v takomto prípade všetky poskytnuté osobné údaje kupujúceho, ktoré uchovával a spracovával nenávratne zlikvidovať.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil údaje uvedené v ust. § 15 ods. 1 Zákona.
Predávajúci sa zaväzuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi, bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade so Zákonom a inými platnými právnymi predpismi SR, bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom, ani ich nebude obchádzať a poskytnuté osobné údaje bude používať len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok predávajúceho. Spracovávané osobné údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.Všetky ceny sú prepočítané konverzným kurzom 1€ = 30,1260 Sk

Upozornenie:

Farebnosť obrázkov tovarov, ktoré vidíte na svojej obrazovke nemusí zodpovedať skutočnému farebnému prevedeniu, nakoľko každý z počítačov má iné nastavenie, používa iný hardware a iné farebné vyladenie monitora. V závislosti od toho môže dôjsť aj k odchýlke vo farebnom podaní jednotlivých tovarov.